>

http://www.zeynep-sofi34  
 
  Esma-ül Hüsna 19.01.2019 17:25 (UTC)
   
 ESMA-ÜL HÜSNA

Allah’ın isimleri (Esma-i hüsna)


Esmâ-ül hüsna
Allahü teâlânın güzel isimleri demektir
ve bu isimlerin içerikleri Allah c.c zati-subuti
sıfatlarıdır
 
Allahü teâlânın Tirmizi’de bildirilen
99 ismi şunlardır

1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı
Kendinden başka ilah bulunmaya n tek Allah.

Bu ism-i şerif
Cenâb-ı Hakk'ın has ismidir
Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği
bütün güzel vasıfları
ve İlâhî sıfatları içine alır
Diğer isimler ise
yalnız kendi mânalarına delâlet ederler
Bu bakımdan
Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz
Bu isim
Allah'tan başkasına mecazen de verilemez
Diğer isimlerin den bazılarının
Allah'tan başkasına isim olarak verilmesi
caizdir.

2- Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlûkata
merhamet eden
şefkat gösteren, ihsan eden.

3- Er-Rahîm: Ahirette
sadece müminlere acıyan, merhamet eden.

4- El-Melik: Mülkün, kâinatın sahibi
mülk ve saltanatı devamlı olan.

5- El-Kuddûs: Her noksanlıktan uzak
ve her türlü takdîse lâyık olan.

6- Es-Selâm: Her türlü tehlikele rden
selamete çıkaran
Cennettek i bahtiyar kullarına selâm eden.

7- El-Mü’min: Güven veren, emin kılan, koruyan
iman nurunu veren.

8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten
her varlığın yaptıklarından haberdar olan.

9- El-Azîz: İzzet sahibi, her şeye galip olan
karşı gelinemey en.

10- El-Cebbâr: Azamet ve kudret sahibi
Dilediğini yapan ve yaptıran
Hükmüne karşı gelinemey en.

11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi
benzeri yok.

12- El-Hâlık: Yaratan, yoktan var eden
Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.

13- El-Bâri: Her şeyi kusursuz
ve mütenasip yaratan.

14- El-Musavvir: Varlıklara şekil veren
ve onları
birbirind en farklı özellikte yaratan.

15- El-Gaffâr: Günahları örten
ve çok mağfiret eden
Dilediğini günah işlemekten koruyan.

16- El-Kahhâr: Her istediğini yapacak güçte 
 galip ve hâkim.

17- El-Vehhâb: Karşılıksız nimetler veren
çok fazla ihsan eden.

18- Er-Razzâk: Her varlığın rızkını veren
ve ihtiyacını karşılayan.

19- El-Fettâh: Her türlü sıkıntıları gideren.

20- El-Alîm: Gizli açık, geçmiş
gelecek
her şeyi
ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen


21- El-Kâbıd: Dilediğinin rızkını daraltan
ruhları alan.

22- El-Bâsıt: Dilediğinin rızkını genişleten
ruhları veren.

23- El-Hâfıd: Kâfir ve facirleri alçaltan.

24- Er-Râfi: Şeref verip yükselten.

25- El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden.

26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren
hor ve hakir eden.

27- Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten
duaları kabul eden.

28- El-Basîr: Gizli açık
her şeyi en iyi gören.

29- El-Hakem: Mutlak hakim
hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sahibi.

30- El-Adl: Mutlak adil
yerli yerinde yapan.

31- El-Lâtîf: Her şeye vakıf
lütuf ve ihsan sahibi olan.

32- El-Habîr: Her şeyden haberdar
Her şeyin gizli taraflarından haberi olan.

33- El-Halîm: Cezada, acele etmeyen
yumuşak davranan
hilm sahibi.

34- El-Azîm: Büyüklükte benzeri yok
Pek yüce.

35- El-Gafûr: Affı, mağfireti bol.

36- Eş-Şekûr: Az amele, çok sevap veren.

37- El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce.

38- El-Kebîr: Büyüklükte benzeri yok
pek büyük

39- El-Hafîz: Her şeyi koruyucu olan.

40- El-Mukît: Rızıkları yaratan.

41- El-Hasîb: Kulların hesabını en iyi gören.

42- El-Celîl: Celal ve azamet sahibi olan.

43- El-Kerîm: Keremi, lütuf ve ihsânı bol
karşılıksız veren
çok ikram eden.

44- Er-Rakîb: Her varlığı
her işi her an gözeten
Bütün işleri murakabes i altında bulundura n.

45- El-Mucîb: Duaları
istekleri kabul eden.

46- El-Vâsi: Rahmet ve kudret sahibi
ilmi ile her şeyi ihata eden.

47- El-Hakîm: Her işi hikmetli
her şeyi hikmetle yaratan.

48- El-Vedûd: İyiliği seven
iyilik edene ihsan eden
Sevgiye layık olan.

49- El-Mecîd: Nimeti, ihsanı sonsuz
şerefi çok üstün
her türlü övgüye layık bulunan.

50- El-Bâis: Mahşerde ölüleri dirilten
Peygamber gönderen.

51- Eş-Şehîd: Zamansız
mekansız hiçbir yerde olmayarak
her zaman her yerde hazır ve nazır olan.

52- El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran.
Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

53- El-Vekîl: Kulların işlerini bitiren.
Kendisine tevekkül edenlerin
işlerini en iyi neticeye ulaştıran.

54- El-Kaviyy: Kudreti en üstün
ve hiç azalmaz.

55- El-Metîn: Kuvvet ve kudret menbaı
 pek güçlü.

56- El-Veliyy: Müslümanların dostu
onları sevip yardım eden.

57- El-Hamîd: Her türlü hamd
ve senaya layık olan

58- El-Muhsî: Yarattığı ve yaratacağı
bütün varlıkların sayısını bilen.

59- El-Mübdi: Maddesiz
örneksiz yaratan.

60- El-Muîd: Yarattıklarını yok edip
sonra tekrar diriltece k olan.

61- El-Muhyî: İhya eden, yarattıklarına can veren.

62- El-Mümît: Her canlıya ölümü tattıran.

63- El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.

64- El-Kayyûm: Mahlukları varlıkta durduran
zatı ile kaim olan.

65- El-Vâcid: Kendisind en hiçbir şey
gizli kalmayan
hiçbir şeye muhtaç olmayan.

66- El-Macîd: Kadri ve şânı büyük
keremi, ihsanı bol olan.

67- El-Vâhid: Zat, sıfat ve fiillerin de
benzeri ve ortağı olmayan
tek olan.

68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan
herkesin muhtaç olduğu merci.

69- El-Kâdir: Dilediğini dilediği gibi
yaratmaya muktedir olan.

70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden
her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

71- El-Mukaddim: Dilediğini yükselten
öne geçiren, öne alan.

72- El-Muahhir: Dilediğini alçaltan
sona, geriye bırakan.

73- El-Evvel: Ezeli olan
varlığının başlangıcı olmayan.

74- El-Âhir: Ebedi olan
varlığının sonu olmayan.

75- Ez-Zâhir: Yarattıkları ile varlığı açık
aşikâr olan, kesin delillerl e bilinen.

76- El-Bâtın: Aklın tasavvuru ndan gizli olan

77- El-Vâlî: Bütün kâinatı idare eden
onların işlerini yoluna koyan.

78- El-Müteâlî: Son derece yüce olan.

79- El-Berr: İyilik ve ihsanı bol olan.

80- Et-Tevvâb: Tevbeleri kabul edip
günahları bağışlayan.

81- El-Müntekım: Asilerin
zalimleri n cezasını veren.

82- El-Afüvv: Affı çok olan
günahları mağfiret eden.

83- Er-Raûf: Çok merhametl i
pek şefkatli.

84- Mâlik-ül Mülk: Mülkün
her varlığın sahibi.

85- Zül-Celâli vel İkrâm: Celal
azamet
şeref
kemal ve ikram sahibi.

86- El-Muksit: Mazlumların hakkını alan
adaletle hükmeden
her işi birbirine uygun yapan.

87- El-Câmi: İki zıttı bir arada bulundura n
Kıyamette her mahlûkatı bir araya toplayan.

88- El-Ganiyy: İhtiyaçsız, muhtaç olmayan
her şey Ona muhtaç olan.

89- El-Mugnî: Müstağni kılan
İhtiyaç gideren, zengin eden.

90- El-Mâni: Dilemediği şeye mani olan
engelleyen

91- Ed-Dârr: Elem, zarar verenleri yaratan.

92- En-Nâfi: Fayda veren şeyleri yaratan.

93- En-Nûr: Âlemleri nurlandıran
dilediğine nur veren

94- El-Hâdî: Hidayet veren.

95- El-Bedî: Misalsiz
örneksiz harikalar yaratan
(Eşi ve benzeri olmayan)

96- El-Bâkî: Varlığının sonu olmayan
ebedi olan.

97- El-Vâris: Her şeyin asıl sahibi olan.

98- Er-Reşîd: İrşada muhtaç olmayan
doğru yolu gösteren.

99- Es-Sabûr: Ceza vermede, acele etmeyen.ESMA-ÜL HÜSNA

 
  http://www.zeynep-sofi34.tr.gg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KURAN-KERİM RADYOSU
  Reklam
Bugün 3 ziyaretçi (41 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=